Marc Legislatiu

Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatius, s’aproven 14 títols professionals bàsics i es fixen els seus currículums bàsics. (BOE núm. 55, de 5 de març).

Ordre ECD/1030/2014, de 11 de juny, per la qual s’estableixen les condicions de implantació de Formació Professional Bàsica i el currículum de 14 cicles formatius d’aquests ensenyaments en l’àmbit del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. (BOE núm.147, de 18 de juny).

Marc Legislatiu

Reial decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s’estableixen set títols de Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de Formació Professional. (BOE núm. 130, de 29 de maig).

Ordre ECD/1633/2014, d’ 11 de setembre, per la qual s’estableix el currículum de set cicles formatius de formació professional bàsica en l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport). (BOE núm. 223, de 13 de setembre).

Marc legislatiu

Reial decret 1691/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 15, de 17 de gener).

Ordre EDU/2187/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (BOE núm. 192, de 10 d'agost).

 

Títol que s'obté

Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes

 

Competències professionals

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurar la seva funcionalitat i aplicar els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 

Durada del cicle

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • 1.600 hores de formació a l’institut.
 • 400 hores de formació en centres de treball.

 

Mòduls professionals

Primer curs

 • Muntatge i manteniment d'equips (7h)
 • Sistemes operatius monoestació (5h)
 • Aplicacions ofimàtiques (8h)
 • Xarxes locals (7h)
 • Formació i orientació laboral (3h)

Segon curs

 • Sistemes operatius en xarxa (8h)
 • Seguretat informàtica (6h)
 • Serveis en xarxa (8h)
 • Aplicacions web (5h)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (3h)
 • Formació en centres de treball (400h, 3r trimestre)

 

 

Marc Legislatiu

Reial decret 1629/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 278, de 18 de novembre).

Ordre EDU/392/2010, de 20 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (BOE núm. 49, de 25 de febrer).

Marc Legislatiu

Reial decret 450/2010, de 16 d'abril, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 123, de 20 de maig).

Ordre EDU/2000/2010, de 13 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (BOE núm. 180, de 26 de juliol).

Marc legislatiu

Reial decret 686/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 143, de 12 de juny).

Ordre EDU/2887/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web (BOE núm. 273, d'11 de novembre).

 

Títol que s'obté

Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions web

 

Competències professionals

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts

 

Durada del cicle

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • 1.600 hores de formació a l’institut.
 • 400 hores de Formació en Centres de Treball.

 

Mòduls professionals

Primer curs

 • Sistemes Informàtics (5h)
 • Programació (7h)
 • Entorns de desenvolupament (3h)
 • Llenguatges de marques (4h)
 • Bases de dades (5h) + 3h en anglès
 • Formació i orientació laboral (3h)

Segon curs

 • Desenvolupament web en entorn client (6h)
 • Desenvolupament web en entorn servidor (10h, totes en anglès)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (3h)
 • Desplegament d'aplicacions web (5h)
 • Disseny d'inferfícies web (6h)
 • Formació en centres de treball (400h, 3r trimestre)
 • Projecte empresarial (50h, 3r trimestre)

 

CONTINGUTS 

Mòduls professionals

0483. Sistemas informáticos.

0484. Bases de datos.

0485. Programación.

0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.

0487. Entornos de desarrollo.

0612. Desarrollo web en entorno cliente.

0613. Desarrollo web en entorno servidor.

0614. Despliegue de aplicaciones web.

0615. Diseño de interfaces WEB.

0616. Proyecto de desarrollo de aplicaciones web.

0617. Formación y orientación laboral.

0618. Empresa e iniciativa emprendedora.

0619. Formación en centros de trabajo.

 

Continguts

ANEXO I. Módulos Profesionales.

1. Módulo Profesional: Sistemas Informáticos

Código: 0483

Contenidos:

a) Explotación de Sistemas microinformáticos:

 • Arquitectura de ordenadores.
 • Componentes de un sistema informático.
 • Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.
 • Chequeo y diagnóstico.
 • Herramientas de monitorización.
 • Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
 • Sistemas de comunicación.
 • Características de las redes. Ventajas e inconvenientes.
 • Tipos de redes.
 • Componentes de una red informática.
 • Topologías de red.
 • Medios de transmisión.
 • Tipos de cableado. Conectores.
 • Mapa físico y lógico de una red local.

b) Instalación de Sistemas Operativos:

 • Estructura de un sistema informático.
 • Arquitectura de un sistema operativo.
 • Funciones de un sistema operativo.
 • Tipos de sistemas operativos.
 • Tipos de aplicaciones.
 • Licencias y tipos de licencias.
 • Gestores de arranque.
 • Máquinas virtuales.
 • Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios.
 • Instalación de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias.
 • Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias.
 • Uso de instalaciones desatendidas.
 • Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
 • Ficheros de inicio de sistemas operativos.
 • Controladores de dispositivos.

c) Gestión de la información:

 • Sistemas de archivos.
 • Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos.
 • Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.
 • Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.
 • Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas.
 • Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas. Montaje y desmontaje de dispositivos en sistemas operativos.
 • Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. Desfragmentación y chequeo. RAIDs.
 • Montar volúmenes en carpetas.
 • Tolerancia a fallos.
 • Tareas automáticas.

d) Configuración de sistemas operativos:

 • Configuración de usuarios y grupos locales.
 • Usuarios y grupos predeterminados.
 • Seguridad de cuentas de usuario.
 • Seguridad de contraseñas.
 • Configuración de perfiles locales de usuario.
 • Acceso a recursos. Permisos locales.
 • Directivas locales.
 • Servicios y procesos.
 • Comandos de sistemas libres y propietarios.
 • Herramientas de monitorización del sistema.

e) Conexión de sistemas en red:

 • Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. Máscaras de subred. IPv4. IPv6. Configuración estática. Configuración dinámica automática.
 • Configuración de la resolución de nombres.
 • Ficheros de configuración de red.
 • Tablas de enrutamientos.
 • Gestión de puertos.
 • Verificación del funcionamiento de una red mediante el uso de comandos.
 • Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red.
 • Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios.
 • Monitorización de redes.
 • Protocolos TCP/IP.
 • Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.
 • Software de configuración de los dispositivos de red.
 • Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de interconexión.
 • Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, enrutadores, entre otros.
 • Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión.
 • Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.
 • Seguridad en la comunicación de redes inalámbricas, WEP, WPA, WPA2-PSK WPAPSK, entre otros.
 • Acceso a redes WAN. Tecnologías.
 • Seguridad de comunicaciones.

f) Gestión de recursos en una red:

 • Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia.
 • Permisos efectivos. Delegación de permisos. Listas de control de acceso.
 • Derechos de usuarios. Directivas de seguridad. Objetos de directiva. Ámbito de las
 • directivas. Plantillas.
 • Requisitos de seguridad del sistema y de los datos.
 • Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de equipos.
 • Servidores de ficheros.
 • Servidores de impresión.
 • Servidores de aplicaciones.
 • Técnicas de conexión remota.
 • Herramientas de cifrado.
 • Herramientas de análisis y administración.
 • Cortafuegos.
 • Sistemas de detección de intrusión.

g) Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general:

 • Tipos de software
 • Requisitos del software
 • Herramientas ofimáticas
 • Herramientas de Internet
 • Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos, mantenimiento del sistema, entre otros.

 

2. Módulo Profesional: Bases de datos

Código: 0484

Contenidos:

a) Almacenamiento de la información:

 • Ficheros (planos, indexados, acceso directo, entre otros).
 • Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la información.
 • Sistemas gestores de base de datos: Funciones, componentes y tipos.
 • Sistemas gestores de bases de datos comerciales y libres.
 • Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. Fragmentación.

b) Bases de datos relacionales:

 • Modelo de datos.
 • Terminología del modelo relacional. Relaciones, atributos, tuplas.
 • Características de una relación.
 • Tipos de datos.
 • Juegos de caracteres. Criterios de comparación y ordenación.
 • Claves primarias. Claves primarias simples y compuestas.
 • Índices. Características. Valores no duplicados.
 • El valor NULL. Operar con el valor NULL.
 • Claves ajenas.
 • Vistas.
 • Usuarios. Roles. Privilegios. Objetos.
 • Lenguaje de descripción de datos (DDL). Sentencias. Cláusulas.
 • Lenguaje de control de datos (DCL). Sentencias. Cláusulas.

c) Realización de consultas:

 • Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la realización de consultas.
 • La sentencia SELECT.
 • Consultas calculadas. Sinónimos.
 • Selección y ordenación de registros.
 • Operadores. Operadores de comparación. Operadores lógicos. Precedencia.
 • Tratamiento de valores nulos.
 • Consultas de resumen. Funciones de agregado.
 • Agrupamiento de registros. Selección de agrupamientos.
 • Unión de consultas.
 • Composiciones internas. Nombres cualificados.
 • Composiciones externas.
 • Subconsultas. Ubicación de subconsultas. Subconsultas anidadas.

d) Tratamiento de datos:

 • Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la información.
 • Inserción de registros. Inserciones a partir de una consulta.
 • Borrado de registros. Modificación de registros.
 • Borrados y modificaciones e integridad referencial. Cambios en cascada.
 • Subconsultas y composiciones en órdenes de edición.
 • Transacciones. Sentencias de procesamiento de transacciones.
 • Problemas asociados al acceso simultáneo a los datos.
 • Bloqueos compartidos y exclusivos. Políticas de bloqueo.

e) Programación de bases de datos.

 • Introducción. Lenguaje de programación.
 • Palabras reservadas.
 • Variables del sistema y variables de usuario.
 • Comentarios.
 • Funciones.
 • Estructuras de control de flujo. Alternativas. Bucles.
 • Herramientas para creación de guiones; procedimientos de ejecución.
 • Procedimientos almacenados. Funciones de usuario.
 • Subrutinas. Variables locales y globales.
 • Eventos y disparadores.
 • Excepciones. Tratamiento de excepciones.
 • Cursores. Funciones de tratamiento de cursores.
 • APIS para lenguajes externos.

f) Interpretación de Diagramas Entidad/Relación:

 • Entidades y relaciones. Cardinalidad.
 • Simbología de los diagramas E/R.
 • Debilidad.
 • El modelo E/R ampliado. Reflexión. Jerarquía.
 • Paso del diagrama E/R al modelo relacional.
 • Formas normales.
 • Normalización de modelos relacionales.

g) Uso de bases de datos objeto-relacionales:

 • Características de las bases de datos objeto-relacionales.
 • Tipos de datos objeto; atributos, métodos, sobrecarga, constructores.
 • Definición de tipos de objeto. Definición de métodos.
 • Herencia.
 • Identificadores; referencias.
 • Tablas de objetos y tablas con columnas tipo objeto.
 • Tipos de datos colección.
 • Declaración e inicialización de objetos.
 • Uso de la sentencia Select.
 • Navegación a través de referencias.
 • Llamadas a métodos.
 • Inserción de objetos.
 • Modificación y borrado de objetos.
 • Borrado de tablas y tipos.

 

3. Módulo Profesional: Programación

Código: 0485

Contenidos:

a) Identificación de los elementos de un programa informático:

 • Estructura y bloques fundamentales.
 • Soluciones y proyectos.
 • Utilización de los entornos integrados de desarrollo.
 • Variables.
 • Tipos de datos.
 • Literales.
 • Constantes.
 • Operadores y expresiones.
 • Conversiones de tipo.
 • Comentarios.

b) Utilización de objetos:

 • Características de los objetos.
 • Instanciación de objetos.
 • Utilización de métodos.
 • Utilización de propiedades.
 • Programación de la consola: entrada y salida de información.
 • Utilización de métodos estáticos.
 • Parámetros y valores devueltos.
 • Librerías de objetos.
 • Constructores.
 • Destrucción de objetos y liberación de memoria.

c) Uso de estructuras de control:

 • Estructuras de selección.
 • Estructuras de repetición.
 • Estructuras de salto.
 • Control de excepciones.
 • Prueba y depuración.
 • Documentación.

d) Desarrollo de clases:

 • Concepto de clase.
 • Estructura y miembros de una clase.
 • Creación de atributos.
 • Creación de métodos.
 • Creación de constructores.
 • Encapsulación y visibilidad.
 • Utilización de clases y objetos.
 • Utilización de clases heredadas.
 • Empaquetados de clases.

e) Lectura y escritura de información:

 • Concepto de flujo.
 • Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres.
 • Flujos predefinidos.
 • Clases relativas a flujos.
 • Utilización de flujos.
 • Entrada desde teclado.
 • Salida a pantalla.
 • Aplicaciones del almacenamiento de información en ficheros.
 • Ficheros de datos. Registros.
 • Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso.
 • Escritura y lectura de información en ficheros.
 • Almacenamiento de objetos en ficheros. Persistencia. Serialización.
 • Utilización de los sistemas de ficheros.
 • Creación y eliminación de ficheros y directorios.
 • Creación de interfaces gráficos de usuario utilizando asistentes y herramientas del entorno integrado.
 • Interfaces.
 • Concepto de evento.
 • Creación de controladores de eventos.
 • Generación de programas en entorno gráfico.

f) Aplicación de las estructuras de almacenamiento:

 • Estructuras.
 • Creación de arrays.
 • Inicialización.
 • Arrays multidimensionales.
 • Cadenas de caracteres.
 • Listas.
 • Colecciones.

g) Utilización avanzada de clases:

 • Composición de clases.
 • Herencia.
 • Superclases y subclases.
 • Clases y métodos abstractos y finales.
 • Sobreescritura de métodos.
 • Constructores y herencia.
 • Acceso a métodos de la superclase.
 • Polimorfismo.

h) Mantenimiento de la persistencia de los objetos:

 • Bases de datos orientadas a objetos.
 • Características de las bases de datos orientadas a objetos.
 • Instalación del gestor de bases de datos.
 • Creación de bases de datos.
 • Tipos de datos básicos y estructurados.
 • El lenguaje de definición de objetos.
 • Mecanismos de consulta.
 • El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores.
 • Recuperación, modificación y borrado de información.
 • Tipos de datos objeto; atributos y métodos.
 • Herencia.
 • Constructores.
 • Tipos de datos colección.

i) Gestión de bases de datos relacionales:

 • Establecimiento de conexiones.
 • Recuperación de información.
 • Utilización de asistentes.
 • Manipulación de la información.
 • Mecanismos de actualización de la base de datos.
 • Ejecución de consultas sobre la base de datos.

 

4. Módulo Profesional: Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

Código: 0373

Contenidos:

a) Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas:

 • Características comunes.
 • Identificación de ámbitos de aplicación.
 • Clasificación.
 • XML: estructura y sintaxis.
 • Etiquetas.
 • Herramientas de edición.
 • Elaboración de documentos XML bien formados.
 • Utilización de espacios de nombres en XML.

b) Utilización de lenguajes de marcas en entornos web:

 • HTML: estructura de una página web.
 • Identificación de etiquetas y atributos de HTML.
 • XHTM: diferencias sintácticas y estructurales con HTML.
 • Ventajas de XHTML sobre HTML.
 • Versiones de HTML y de XHTML.
 • Herramientas de diseño web.
 • Transmisión de información mediante lenguajes de marcas.
 • Hojas de estilo.

c) Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos:

 • Ventajas.
 • Ámbitos de aplicación.
 • Estructura de los canales de contenidos.
 • Tecnologías de creación de canales de contenidos.
 • Validación.
 • Utilización de herramientas.
 • Directorios de canales de contenidos.
 • Agregación.

d) Definición de esquemas y vocabularios en XML:

 • Definición de la estructura y sintaxis de documentos XML.
 • Utilización de métodos de definición de documentos XML.
 • Creación de descripciones.
 • Asociación con documentos XML.
 • Validación.
 • Herramientas de creación y validación.
 • Documentación de especificaciones.

e) Conversión y adaptación de documentos XML:

 • Técnicas de transformación de documentos XML.
 • Formatos de salida.
 • Ámbitos de aplicación.
 • Descripción de la estructura y de la sintaxis.
 • Utilización de plantillas.
 • Utilización de herramientas de procesamiento.
 • Verificación del resultado.
 • Depuración.
 • Elaboración de documentación.

f) Almacenamiento de información:

 • Sistemas de almacenamiento de información.
 • Inserción y extracción de información en XML.
 • Técnicas de búsqueda de información en documentos XML.
 • Lenguajes de consulta y manipulación.
 • Almacenamiento XML nativo.
 • Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato XML.

g) Sistemas de gestión empresarial:

 • Instalación.
 • Identificación de flujos de información.
 • Adaptación y configuración.
 • Integración de módulos.
 • Elaboración de informes.
 • Planificación, implantación y verificación de la seguridad.
 • Integración con aplicaciones ofimáticas.
 • Exportación de información.

 

5. Módulo Profesional: Entornos de Desarrollo

Código: 0487

Contenidos:

a) Desarrollo de software:

 • Concepto de programa informático.
 • Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales.
 • Tipos de lenguajes de programación.
 • Características de los lenguajes más difundidos.
 • Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas,
 • documentación, explotación y mantenimiento, entre otras.
 • Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente; herramientas implicadas.

b) Instalación y uso de entornos de desarrollo:

 • Funciones de un entorno de desarrollo.
 • Herramientas y asistentes.
 • Instalación de un entorno de desarrollo.
 • Instalación y desinstalación de módulos adicionales.
 • Mecanismos de actualización.
 • Entornos de desarrollo libres y comerciales más usuales.
 • Uso básico de un entorno de desarrollo.
 • Edición de programas.
 • Generación de ejecutables.

c) Diseño y realización de pruebas:

 • Planificación de Pruebas.
 • Tipos de pruebas: funcionales, estructurales, regresión, entre otros.
 • Procedimientos y casos de prueba.
 • Herramientas de depuración (puntos de ruptura, tipos de ejecución, examinadores de variables, entre otras).
 • Validaciones.
 • Pruebas de código: cubrimiento, valores límite, clases de equivalencia, entre otras.
 • Normas de calidad.
 • Pruebas unitarias; herramientas.
 • Automatización de pruebas
 • Documentación de pruebas.

d) Optimización y documentación:

 • Refactorización. Concepto. Limitaciones. Patrones de refactorización más usuales.
 • Analizadores de código; uso; configuración. Refactorización y pruebas. Herramientas de ayuda a la refactorización.
 • Control de versiones. Estructura de las herramientas de control de versiones.
 • Repositorio. Herramientas de control de versiones. Clientes de control de versiones integrados en el entorno de desarrollo.
 • Documentación. Uso de comentarios. Alternativas. Documentación de clases.
 • Herramientas.

e) Elaboración de diagramas de clases:

 • Clases. Atributos, métodos y visibilidad.
 • Objetos. Instanciación.
 • Relaciones. Herencia, composición, agregación.
 • Diagramas UML. Diagramas estructurales.
 • Notación de los diagramas de clases.
 • Herramientas de diseño de diagramas.
 • Generación de código a partir de diagramas de clases.
 • Generación de diagramas de clases a partir de código.

f) Elaboración de diagramas de comportamiento:

 • Tipos. Campo de aplicación.
 • Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación.
 • Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto, activación, envío de mensajes.
 • Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes.
 • Diagramas de actividades. Actividades, transiciones, decisiones y combinaciones
 • Diagramas de estado. Estados, eventos, señales, transiciones.

 

6. Módulo Profesional: Desarrollo web en entorno cliente

Código: 0612

Contenidos:

a) Selección de arquitecturas y herramientas de programación:

 • Modelos de programación en entornos cliente / servidor.
 • Mecanismos de ejecución de código en un navegador web.
 • Capacidades y limitaciones de ejecución.
 • Compatibilidad con navegadores web.
 • Características de los lenguajes de script.
 • Lenguajes de programación en entorno cliente.
 • Tecnologías y lenguajes asociados.
 • Herramientas de programación.
 • Integración del código con las etiquetas HTML.

b) Manejo de la sintaxis del lenguaje:

 • Etiquetas y ubicación del código.
 • Variables.
 • Tipos de datos.
 • Conversiones entre tipos de datos.
 • Literales.
 • Asignaciones.
 • Operadores.
 • Expresiones.
 • Comentarios al código.
 • Sentencias.
 • Bloques de código.
 • Decisiones.
 • Bucles.

c) Utilización de los objetos predefinidos del lenguaje:

 • Utilización de objetos. Objetos nativos del lenguaje.
 • Interacción con el navegador. Objetos predefinidos asociados.
 • Generación de texto y elementos HTML desde código.
 • Gestión y creación de marcos.
 • Marcos anidados.
 • Ejecución de código entre marcos.
 • Aplicaciones prácticas de los marcos.
 • Gestión de la apariencia de la ventana.
 • Creación de nuevas ventanas. Comunicación entre ventanas.

d) Programación con arrays, funciones y objetos definidos por el usuario:

 • Funciones predefinidas del lenguaje.
 • Llamadas a funciones. Definición de funciones.
 • Arrays.
 • Inicialización de arrays.
 • Recorrido de arrays.
 • Creación de objetos.
 • Definición de métodos y propiedades.

e) Interacción con el usuario: eventos y formularios:

 • Modelo de gestión de eventos.
 • Manejadores de eventos.
 • Utilización de formularios desde código.
 • Acceso a los miembros del formulario.
 • Modificación de apariencia y comportamiento.
 • Validación y envío.
 • Expresiones regulares.
 • Utilización de cookies.
 • Escritura y lectura de cookies.

f) Utilización del modelo de objetos del documento (DOM):

 • El modelo de objetos del documento (DOM).
 • Objetos del modelo. Propiedades y métodos de los objetos.
 • Representación de la página web como una estructura en árbol.
 • Acceso al documento desde código.
 • Creación y modificación de elementos.
 • El modelo de eventos.
 • Programación de eventos.
 • Diferencias en las implementaciones del modelo.
 • Desarrollo de aplicaciones multi-cliente.

g) Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona:

 • Mecanismos de comunicación asíncrona.
 • Objetos, propiedades y métodos relacionados.
 • Recuperación remota de información.
 • Programación de aplicaciones con comunicación asíncrona.
 • Modificación dinámica del documento utilizando comunicación asíncrona.
 • Formatos para el envío y recepción de información.
 • Librerías de actualización dinámica.

 

7. Módulo Profesional: Desarrollo web en entorno servidor

Código: 0613

Contenidos:

a) Selección de arquitecturas y herramientas de programación:

 • Modelos de programación en entornos cliente/servidor.
 • Mecanismos de ejecución de código en un servidor web.
 • Generación dinámica de páginas web.
 • Lenguajes de programación en entorno servidor.
 • Integración con los lenguajes de marcas.
 • Tecnologías asociadas.
 • Servidores de aplicaciones.
 • Integración con los servidores web.
 • Herramientas de programación.
 • Editores y compiladores.

b) Inserción de código en páginas web:

 • Lenguajes embebidos en HTML.
 • Tecnologías asociadas: PHP, ASP, JSP, Servlets, entre otras.
 • Contenedores de servlets.
 • Obtención del lenguaje de marcas a mostrar en el cliente.
 • Etiquetas para inserción de código.
 • Bloques de código.
 • Directivas.
 • Tipos de datos. Conversiones entre tipos de datos.
 • Variables.
 • Ámbito de utilización de las variables.

c) Programación basada en lenguajes de marcas con código embebido:

 • Tomas de decisión.
 • Bucles.
 • Comentarios de cliente y de servidor.
 • Tipos de datos compuestos.
 • Arrays.
 • Funciones.
 • Paso de parámetros. Devolución de valores.
 • Recuperación y utilización de información proveniente del cliente web.
 • Interacción con el usuario: formularios.
 • Procesamiento de la información introducida en un formulario.

d) Desarrollo de aplicaciones web utilizando código embebido:

 • Mantenimiento del estado.
 • Sesiones.
 • Cookies.
 • Seguridad: usuarios, perfiles, roles.
 • Autentificación de usuarios.
 • Herramientas de programación.
 • Pruebas y depuración.

e) Generación dinámica de páginas web:

 • Mecanismos de separación de la lógica de negocio.
 • Tecnologías asociadas.
 • Controles de servidor.
 • Mantenimiento del estado de los controles.
 • Mecanismos de generación dinámica del interface web.

f) Utilización de técnicas de acceso a datos:

 • Utilización de bases de datos relacionales.
 • Establecimiento de conexiones.
 • Recuperación y edición de información.
 • Utilización de conjuntos de resultados.
 • Visualización de la información en páginas web.
 • Mecanismos de edición de la información en un cliente web.
 • Ejecución de sentencias SQL.
 • Transacciones.
 • Utilización de otros orígenes de datos.
 • Almacenes de información heterogéneos.

g) Programación de servicios web:

 • Arquitecturas de programación orientadas a servicios.
 • Mecanismos y protocolos implicados.
 • SOAP.
 • Generación de un servicio web.
 • Descripción del servicio.
 • Interface de un servicio web.
 • Utilización de un servicio web.

h) Generación dinámica de páginas web interactivas:

 • Procesamiento en el servidor y en el cliente.
 • Librerías y tecnologías relacionadas.
 • Generación dinámica de páginas interactivas.
 • Controles con verificación de información en el cliente.
 • Obtención remota de información.
 • Modificación de la estructura de la página web.

i) Desarrollo de aplicaciones web híbridas:

 • Reutilización de código e información.
 • Interfaces de programación de aplicaciones disponibles.
 • Utilización de información proveniente de repositorios.
 • Creación de repositorios a medida.
 • Incorporación de funcionalidades específicas.

 

8. Módulo Profesional: Despliegue de aplicaciones web

Código: 0614

Contenidos:

a) Implantación de arquitecturas web:

 • Aspectos generales de arquitecturas web.
 • Escalabilidad, portabilidad, componentización, patrones de diseño, entre otros.
 • Arquitecturas web. Modelos.
 • Plataformas web libres y propietarias.
 • Servidores web y de aplicaciones. Instalación y configuración básica.
 • Estructura y recursos que componen una aplicación web. Descriptor de despliegue.

b) Administración de servidores web:

 • Características generales de un servidor web.
 • Protocolo HTTP.
 • Tipos MIME.
 • Configuración avanzada del servidor web.
 • Módulos: instalación, configuración y uso.
 • Hosts virtuales. Creación, configuración y utilización.
 • Autenticación y control de acceso.
 • El protocolo HTTPS.
 • Certificados. Servidores de certificados.
 • Navegadores web.
 • Parámetros de apariencia y uso.
 • Despliegue de aplicaciones sobre servidores web.
 • Pruebas de funcionamiento de la aplicación web.

c) Administración de servidores de aplicaciones:

 • Configuración y uso de los componentes web.
 • Tecnología básica de servicios web.
 • Protocolos.
 • Lenguajes de descripción de servicios web.
 • Arquitectura y configuración básica del servidor de aplicaciones.
 • Administrar aplicaciones web.
 • Autenticación de usuarios. Dominios de seguridad para la autenticación.
 • Administración de sesiones. Sesiones persistentes.
 • Archivos de registro de acceso y filtro de solicitudes.
 • Configurar el servidor de aplicaciones para cooperar con servidores web.
 • Despliegue de aplicaciones en el servidor de aplicaciones.
 • Seguridad en el servidor de aplicaciones. Configurar el servidor de aplicaciones con soporte SSL/T.
 • Alojamiento compartido del servidor de aplicaciones.

d) Instalación y administración de servidores de transferencia de archivos:

 • Funcionalidad del servicio de transferencia de archivos.
 • Servidores y clientes.
 • Configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas.
 • Tipos de usuarios y accesos al servicio.
 • Modos de conexión del cliente.
 • Tipos de transferencia de archivos.
 • Protocolo de transferencia de archivos seguro.
 • Utilización de herramientas gráficas.
 • Servicio de transferencia de archivos desde el servidor web.
 • Utilización del servicio de transferencia de archivos en modo texto.
 • Comandos.
 • Utilización del servicio de transferencia de archivos desde el navegador.
 • Utilización del servicio de transferencia de archivos en el proceso de despliegue de la aplicación web.

e) Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación web.

 • Sistemas de nombres planos.
 • Sistemas de nombres jerárquicos.
 • Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio.
 • Servidores raíz.
 • Dominios de primer nivel y sucesivos.
 • Parámetros de configuración y registros del servidor de nombres afectados en el
 • despliegue.
 • Servicio de directorios: características y funcionalidad.
 • Archivos básicos de configuración. Interpretación y uso.
 • Autenticación de usuarios en el servicio de directorios.
 • Adaptación de la configuración del servidor de directorios para el despliegue de la
 • aplicación. Usuarios centralizados.
 • Documentación asociada a los procesos de adaptación de los servicios.

f) Documentación y Sistemas de control de versiones.

 • Formatos estándar para la documentación.
 • Lenguajes de marcas para la documentación.
 • Descripción de tipos de documentos.
 • Herramientas externas para la generación de documentación. Instalación, configuración y uso.
 • Creación y utilización de plantillas.
 • Instalación, configuración y uso de sistemas de control de versiones.
 • Operaciones avanzadas.
 • Seguridad de los sistemas de control de versiones.
 • Historia de un repositorio.
 • Documentación sobre la instalación, configuración y uso del sistema de control de versiones.

 

9. Módulo Profesional: Diseño de interfaces web

Código: 0615

Contenidos:

a) Planificación de interfaces gráficas:

 • Elementos del diseño: percepción visual.
 • Textura (puntos, línea, forma, volumen y profundidad).
 • Color, tipografía, iconos.
 • Interacción persona-ordenador.
 • Interpretación de guías de estilo. Elementos.
 • Detección de patrones.
 • Características: usable, visual, educativa y actualizada.
 • Generación de documentos y sitios web.
 • Componentes de una interfaz web.
 • Zonas de navegación, contenido, iteración.
 • Aplicaciones para desarrollo web.
 • Lenguajes de marcas.
 • Mapa de navegación. Prototipos.
 • Maquetación web. Elementos de ordenación.
 • Tablas.
 • Capas.
 • Marcos.
 • Plantilla de diseño.

b) Uso de estilos:

 • Estilos en línea basados en etiquetas y en clases.
 • Crear y vincular hojas de estilo.
 • Crear y vincular hojas de estilo en cascada externa.
 • Hojas de estilo auditivas.
 • Hojas de estilo para imprimir.
 • Herramientas y test de verificación.

c) Implementación de contenido multimedia:

 • Tipos de Imágenes en la web.
 • Logos, iconos, banners e imágenes.
 • Derechos de la propiedad intelectual. Licencias. Ley de la propiedad intelectual.
 • Derechos de autor.
 • Registro de contenido.
 • Entidades. Gestión colectiva.
 • Imágenes: mapa de bits, imagen vectorial. Software para crear y procesar imágenes.
 • Formatos de imágenes.
 • Tamaño y resolución.
 • Filtros y efectos.
 • Optimización de imágenes para la web.
 • Audio: formatos. Conversiones de formatos (exportar e importar).
 • Vídeo: codificación de vídeo, conversiones de formatos (exportar e importar).
 • Animaciones.
 • Fotogramas y capas.
 • Animación de imágenes y texto.
 • Integración de audio y vídeo en una animación.
 • Efectos.

d) Integración de contenido interactivo:

 • Elementos interactivos básicos y avanzados.
 • Comportamientos interactivos. Comportamiento de los elementos.
 • Modificación de los comportamientos.
 • Cambio de las propiedades de un elemento.
 • Ejecución de secuencias de comandos.
 • Reproducción de sonido, video y animación.

e) Diseño de webs accesibles:

 • Concepto de accesibilidad web.
 • El Consorcio World Wide Web (W3C).
 • Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG).
 • Principios generales de diseño accesible.
 • Técnicas para satisfacer los requisitos definidos en las WCAG.
 • Técnicas fundamentales.
 • Técnicas HTML.
 • Técnicas CSS.
 • Prioridades. Puntos de verificación. Niveles de adecuación.
 • Métodos para realizar revisiones preliminares y evaluaciones de adecuación o
 • conformidad de documentos web.
 • Herramientas de análisis de accesibilidad web.
 • Software y herramientas on-line.
 • Testeo de la accesibilidad web desde diferentes navegadores.
 • Testeo de la accesibilidad web desde dispositivos móviles.

f) Implementación de la usabilidad en la web. Diseño amigable:

 • Concepto de usabilidad.
 • Análisis de la usabilidad. Técnicas.
 • Principios recomendados para conseguir webs amigables.
 • Identificación del objetivo de la web.
 • Tipos de usuario.
 • Identificación de las necesidades de diferentes perfiles de usuarios.
 • Adaptación del interfaz a dichos perfiles.
 • Barreras identificadas por los usuarios.
 • Información fácilmente accesible.
 • Velocidad de conexión.
 • Uso del lenguaje y vocabulario adecuado.
 • Consistencia interna.
 • Importancia del uso de estándares externos.
 • Navegación fácilmente recordada frente a navegación redescubierta.
 • Facilidad de navegación en la web.
 • Facilidad de navegación en la web mediante el teclado.
 • Facilidad de navegación en la web mediante el ratón.
 • Control de las diferentes opciones que se deben visualizar u ocultar en cada momento.
 • Verificación de la usabilidad en diferentes navegadores y tecnologías.
 • Herramientas y test de verificación.

 

10. Módulo Profesional: Proyecto de Desarrollo de aplicaciones Web

Código: 0616

Contenidos:

a) Identificación de necesidades de necesidades del sector productivo y de la organización de la empresa:

 • Identificación de las funciones de los puestos de trabajo.
 • Estructura y organización empresarial del sector.
 • Actividad de la empresa y su ubicación en el sector.
 • Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
 • Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras.
 • Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.
 • Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.
 • Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.
 • La cultura de la empresa: imagen corporativa.
 • Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.

b) Diseño de proyectos relacionados con el sector:

 • Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto en el que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en centros de trabajo.
 • Recopilación de información.
 • Estructura general de un proyecto.
 • Elaboración de un guión de trabajo.
 • Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, metodología, actividades, temporalización y evaluación.
 • Viabilidad y oportunidad del proyecto.
 • Revisión de la normativa aplicable.

c) Planificación de la ejecución del proyecto:

 • Secuenciación de actividades.
 • Elaboración de instrucciones de trabajo.
 • Elaboración de un plan de prevención de riesgos.
 • Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto.
 • Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.
 • Indicadores de garantía de la calidad de proyectos.

d) Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyecto:

 • Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de las seleccionadas.
 • Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.
 • Determinación de las variables susceptibles de evaluación.
 • Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.
 • Control de calidad de proceso y producto final.
 • Registro de resultados.

 

11. Módulo Profesional: Formación y orientación laboral

Código: 0617

Contenidos:

a) Búsqueda activa de empleo:

 • Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones web.
 • Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
 • Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones web.
 • Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los requerimientos y de las expectativas previstas.
 • Definición y análisis del sector profesional del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones web.

Planificación de la propia carrera:

 • Establecimiento de objetivos laborales a medio y largo plazo compatibles con necesidades y preferencias.
 • Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la proyectada.
 • Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.
 • Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, Ploteus.
 • Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
 • Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.
 • El proceso de toma de decisiones.
 • Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia entre plan de carrera, formación y aspiraciones.

b) Gestión del conflicto y equipos de trabajo:

 • Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
 • Clases de equipos en el sector del desarrollo de proyectos informáticos según las funciones que desempeñan.
 • Análisis de la formación de los equipos de trabajo.
 • Características de un equipo de trabajo eficaz.
 • La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes.
 • Definición de conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.
 • Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje.

c) Contrato de trabajo:

 • El derecho del trabajo.
 • Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales.
 • Análisis de la relación laboral individual.
 • Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.
 • Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
 • Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
 • Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso laboral.
 • Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
 • Representación de los trabajadores.
 • Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de trabajadores y empresarios.
 • Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
 • Conflictos colectivos de trabajo.
 • Nuevos entornos de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo, entre otros.
 • Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales, entre otros.

d) Seguridad Social y Desempleo:

 • El Sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.
 • Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
 • Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en
 • materia de Seguridad Social, afiliación, altas, bajas y cotización.
 • La acción protectora de la Seguridad Social.
 • Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.
 • Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo.
 • Sistemas de asesoramiento de los trabajadores respecto a sus derechos y deberes.

e) Evaluación de riesgos profesionales:

 • Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad profesional.
 • Valoración de la relación entre trabajo y salud.
 • Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.
 • El concepto de riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.
 • La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
 • Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
 • Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
 • Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.
 • Riesgos específicos en el sector informático.
 • Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

f) Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

 • Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
 • Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
 • Gestión de la prevención en la empresa.
 • Representación de los trabajadores en materia preventiva.
 • Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
 • Planificación de la prevención en la empresa.
 • Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
 • Elaboración de un plan de emergencia en una pequeña o mediana empresa del sector.

g) Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

 • Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
 • Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
 • Primero. auxilios. Urgencia médica. Conceptos básicos.
 • Aplicación de técnicas de primeros auxilios.
 • Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia y aplicación de técnicas de primeros auxilios.
 • Vigilancia de la salud de los trabajadores.

 

12. Módulo Profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora

Código: 0618

Contenidos:

a) Iniciativa emprendedora:

 • Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de desarrollo de proyectos (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).
 • La cultura emprendedora como necesidad social.
 • El carácter emprendedor.
 • Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
 • La colaboración entre emprendedores.
 • La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa relacionada con el desarrollo de proyectos informáticos.
 • La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector informático.
 • El riesgo en la actividad emprendedora.
 • Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
 • Objetivos personales versus objetivos empresariales.
 • Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la informática.
 • Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad de desarrollo de proyectos informáticos y en el ámbito local.

b) La empresa y su entorno:

 • Funciones básicas de la empresa.
 • La empresa como sistema.
 • El entorno general de la empresa.
 • Análisis del entorno general de una empresa relacionada con el desarrollo de aplicaciones informáticas.
 • El entorno específico de la empresa.
 • Análisis del entorno específico de una empresa relacionada con el desarrollo de aplicaciones informáticas.
 • Relaciones de una empresa de desarrollo de aplicaciones informáticas con su entorno.
 • Relaciones de una empresa de desarrollo de aplicaciones informáticas con el conjunto de la sociedad.
 • La cultura de la empresa: imagen corporativa.
 • La responsabilidad social.
 • El balance social.
 • La ética empresarial.
 • Responsabilidad social y ética de las empresas del sector del desarrollo de aplicaciones informáticas.

c) Creación y puesta en marcha de una empresa:

 • Concepto de empresa.
 • Tipos de empresa.
 • La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
 • La fiscalidad en las empresas.
 • Elección de la forma jurídica. Dimensión y número de socios.
 • Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
 • Viabilidad económica y viabilidad financiera de una empresa relacionada con el desarrollo de aplicaciones informáticas.
 • Análisis de las fuentes de financiación y elaboración del presupuesto de una empresa relacionada con el desarrollo de aplicaciones informáticas.
 • Ayudas subvenciones e incentivos fiscales para las pymes relacionada con el desarrollo de aplicaciones informáticas.
 • Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

d) Función administrativa:

 • Concepto de contabilidad y nociones básicas.
 • Operaciones contables: registro de la información económica de una empresa.
 • La contabilidad como imagen fiel de la situación económica.
 • Análisis de la información contable.
 • Obligaciones fiscales de las empresas.
 • Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.
 • Gestión administrativa de una empresa relacionada con el desarrollo de aplicaciones informáticas.

 

13. Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo

Código: 0619

Contenidos:

a) Identificación de la estructura y organización empresarial:

 • Estructura y organización empresarial del sector de desarrollo de aplicaciones informáticas.
 • Actividad de la empresa y su ubicación en el sector del desarrollo de aplicaciones informáticas.
 • Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos
 • Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización.
 • Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.
 • Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.
 • Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.
 • Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.

b) Aplicación de hábitos éticos y laborales:

 • Actitudes personales: empatía, puntualidad
 • Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
 • Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.
 • Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.
 • Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, renovación y eliminación.
 • Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

c) Organización de trabajos:

 • Interpretación de documentación.
 • Fases de desarrollo de un proceso.
 • Planificación del trabajo.
 • Equipos y medios.

d) Gestión de equipos y sistemas informáticos:

 • Evaluación de equipos y sistemas.
 • Instala o colabora en la instalación de sistemas operativos.
 • Configuración y gestión de equipos y sistemas.
 • Configuración y gestión de entornos de desarrollo.

e) Gestión de bases de datos y servidores de aplicaciones.

 • Aplicación de medidas de integridad y seguridad de datos.
 • Identificación de restricciones de seguridad.

f) Desarrollo y despliegue de de aplicaciones web:

 • Opera entornos de desarrollo.
 • Manejo y diseño bases de datos.
 • Desarrollo aplicaciones web en entorno cliente.
 • Desarrollo aplicaciones web en entorno servidor
 • Desarrollo interfaces web.
 • Despliegue aplicaciones web.

g) Desarrollo y pruebas de interfaz:

 • Interpretación del diseño y guía de estilo.
 • Edición y verificación de bloques de sentencias.
 • Elaboración de materiales multimedia.
 • Desarrollo de aplicaciones web interactivas.
 • Definición y elaboración de documentación.

Real Decreto 683/2011, de 13 de mayo, por el que se establecen seis certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como Anexo III en el Real Decreto 1214/2009, de 17 de julio.

ANEXO I

I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios.

Código: ELES0208

Familia profesional: Electricidad y Electrónica

Área Profesional: Instalaciones de telecomunicación

Nivel de cualificación profesional: 1

Cualificación profesional de referencia:

ELE255_1 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios (RD 1115/2007 de 24 de agosto de 2007).

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad:

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.

Competencia general:

Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios para diversos usos e instalaciones, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

Entorno Profesional:

Ámbito profesional:

Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas mayoritariamente privadas, por cuenta ajena, dedicadas al montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, estando regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

Sectores productivos:

Se ubica en el sector eléctrico, dentro del subsector de montaje y mantenimiento en las siguientes actividades económico-productivas:

 • Montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios de viviendas.
 • Montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios de oficinas.
 • Montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios comerciales.
 • Montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios de tipo industrial.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

 • Ayudante del instalador de equipos y sistemas de comunicación.
 • Ayudante del instalador reparador de instalaciones telefónicas.
 • Ayudante del instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.
 • Ayudante del montador de antenas receptoras/televisión satélites.
 • Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
 • Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.

Duración de la formación asociada: 380 horas.

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:

MF0816_1: Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. (150 horas)

• UF0538: Montaje de elementos y equipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios. (80 horas)

• UF0539: Montajes en instalaciones domóticas en edificios. (40 horas)

• UF0540: (Transversal) Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. (30 horas)

MF0817_1: Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. (180 horas).

• UF0541: Caracterización de los elementos y equipos básicos de instalaciones de telecomunicación en edificios. (80 horas)

• UF0542: Montaje de elementos y equipos en instalaciones de telecomunicación en edificios. (70 horas)

• UF0540: (Transversal) Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. (30 horas).

MP0118: Módulo de prácticas profesionales no laborales de operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. (80 horas)

 

Cuadro resumen: Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios (ELES0208)

UC: Unidad de competencia,    MF: Módulo formativo,    UF: Unidad Formativa

  Horas totales Horas presen.
1. UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios   150
1.1. MF0816_1: Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios 150 150
1.1.1. UF0538: Montaje de elementos y equipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios   80
1.1.2. UF0539: Montajes en instalaciones domóticas en edificios   40
1.1.3. UF0540: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones de montaje de instalaciones   30

2. UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones

  180
2.1. MF0817_1: Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones 180 180
2.1.1. UF0540: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones de montaje de instalaciones   30
2.1.2. UF0541: Caracterización de los elementos y equipos básicos de instalaciones de telecomunicación en edificios  

80h

Completadas

2.1.3. UF0542: Montaje de elementos y equipos en instalaciones de telecomunicación en edificios  

70h

Pendientes 46h

MP0118: Módulo de Prácticas Profesionales no laborales: Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios 80  

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Unidad de competencia 1

Denominación: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios.

Nivel: 1

Código: UC0816_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes, en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas.

 • CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas.
 • CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas.
 • CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en función de su tipo (PVC, corrugado, metálico, bandejas, entre otros) y se adecuan al trazado de la instalación, teniendo en cuenta las longitudes de los tramos, cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura entre otros.
 • CR1.4 Las normas de seguridad se aplican en el acopio, preparación y distribución del material.

RP2: Colocar y fijar tubos, bandejas, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

 • CR2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y siguiendo instrucciones dadas.
 • CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados entre otros, se modifican de acuerdo a las dimensiones de tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario.
 • CR2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado, utilizando el procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a perforar.
 • CR2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el replanteo y/o se fijan utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, entre otros), siguiendo las indicaciones de montaje.
 • CR2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención.
 • CR2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones.

RP3: Preparar cuadros y cajas para el montaje de los elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

 • CR3.1 El mecanizado de la placa de montaje, perfiles y envolventes, entre otros se ajusta a las órdenes recibidas.
 • CR3.2 Los elementos suministrados en piezas se montan siguiendo las indicaciones de montaje.
 • CR3.3 Los equipos y elementos dentro de los cuadros se fijan en el lugar indicado y con los medios adecuados asegurando su sujeción mecánica.
 • CR3.4 El cableado de los conductores en los equipos y elementos: - Se conforma de acuerdo a la ubicación indicada. - Se tratan los extremos para su conexión y se colocan los terminales adecuados.
 • CR3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención.
 • CR3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación de cuadros y cajas.

RP4: Tender cables en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas. 

 • CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de forma escalonada.
 • CR4.2 Los cables se introducen en el interior del tubo, tirando de la guía por el otro extremo sin merma o modificación de sus características, y dejando cable sobrante (coca) para operaciones de conexionado, en cada extremo antes de cortarlo.
 • CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus características, utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la manipulación de las bobinas de cable y fijándolos según las características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros).
 • CR4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
 • CR4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención.
 • CR4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de cables.

RP5: Montar, fijar y conectar mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

 • CR5.1 Los mecanismos eléctricos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las instalaciones (luminarias, enchufes, entre otros), suministrados en varias piezas, se ensamblan siguiendo las instrucciones de montaje.
 • CR5.2 Los mecanismos (interruptores, conmutadores, entre otros) y elementos de las instalaciones (luminarias, enchufes, entre otros.) y sus elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los lugares indicados en el replanteo, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.
 • CR5.3 Los elementos (sensores y actuadores, entre otros) de las instalaciones automatizadas y sus elementos de sujeción se colocan, fijan y conectan en los lugares indicados en el replanteo, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.
 • CR5.4 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
 • CR5.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada intervención.
 • CR5.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje, fijación y conexionado de mecanismos y elementos de la instalación.

RP6: Colaborar en la reparación de instalaciones eléctricas y domóticas en edificios en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo indicaciones dadas.

 • CR6.1 La disfunción en la instalación, cuadros o componentes se verifica mediante inspección visual y/o medidas eléctricas elementales.
 • CR6.2 El elemento deteriorado y/o la parte de la instalación se sustituyen, utilizando la secuencia de desmontaje y montaje adecuada y restableciendo las condiciones de funcionamiento de la instalación.
 • CR6.3 El estado de la instalación o de alguno de sus elementos, se reconoce efectuando las pruebas funcionales, y/o medidas eléctricas elementales.
 • CR6.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada intervención.
 • CR6.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de reparación de la instalación.

Contexto profesional

Medios de producción

Herramientas manuales para trabajos mecánicos (alicates y destornilladores, entre otros). Máquinas para trabajos de mecanizado (taladradora, punzonadora, remachadora y roscadora, entre otros). Equipos de seguridad y protección eléctrica (vestimenta-equipo de protección individual-calzado, guantes, y casco, entre otros).

Productos y resultados

 • Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios.
 • Instalaciones domóticas en edificios.

Información utilizada o generada

Órdenes de trabajo. Manual de uso y prevención de riesgos. Instrucciones de montaje. REBT.


 

Unidad de competencia 2

Denominación: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.

Nivel: 1

Código: UC0817_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas.

 • CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta a las órdenes recibidas.
 • CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a las órdenes recibidas.
 • CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre otros, se preparan en función de su tipo (PVC, corrugado, bandejas, entre otros) y se adecuan al trazado de la instalación teniendo en cuenta las longitudes de los tramos, cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura entre otros.
 • CR1.4 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación, acopio y distribución del material.

RP2: Colocar y fijar tubos, canalizaciones, soportes y registros en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, con las condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

 • CR2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los medios adecuados y siguiendo las instrucciones de montaje.
 • CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados se modifican de acuerdo a las dimensiones de tubos, canalizaciones y cajas, si es necesario.
 • CR2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se practican en el lugar indicado utilizando el procedimiento y la herramienta adecuada a las dimensiones y al material a perforar.
 • CR2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los lugares indicados en el replanteo y/o se fijan utilizando los elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, entre otros), indicado para la canalización, tubo o caja que se está fijando.
 • CR2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención.
 • CR2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de colocación y fijación de canalizaciones, soportes, tubos y registros.

RP3: Colaborar en la preparación de armarios (racks) y registros para el montaje de los elementos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, bajo supervisión de un técnico de nivel superior, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.

 • CR3.1 Los armarios suministrados en piezas se arman siguiendo las instrucciones de montaje.
 • CR3.2 Los equipos (hub’s, amplificadores, fuentes de alimentación, entre otros) y elementos dentro de los registros y armarios se fijan en su lugar de ubicación, con los medios adecuados y asegurando la sujeción mecánica.
 • CR3.3 Las operaciones auxiliares de preparación del cableado (peinar, encintar, agrupar, macear, entre otros) se realizan sin modificar las características de los mismos y siguiendo las instrucciones de montaje.
 • CR3.4 El conexionado de equipos y elementos en los armarios se realiza utilizando los cables homologados y de la categoría especificada, y consiguiendo un buen contacto eléctrico.
 • CR3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención.
 • CR3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de preparación de armarios.

RP4: Tender cables en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las indicaciones dadas.

 • CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara fijando los cables de forma escalonada.
 • CR4.2 Los cables (coaxial, de pares, fibra óptica entre otros) se introducen en el interior del tubo, tirando de la guía por el otro extremo sin merma o modificación de sus características, y dejando cable sobrante (coca) para operaciones de conexionado, en cada extremo antes de cortarlo.
 • CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o modificación de sus características, utilizando los elementos auxiliares (gatos, barras, entre otros), para la manipulación de las bobinas de cable y fijándolos según las características de la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros).
 • CR4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
 • CR4.5 Los medios técnicos y las herramientas utilizadas se emplean según los requerimientos indicados en cada intervención.
 • CR4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de tendido de cables.

RP5: Colaborar en el montaje y fijación de los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo indicaciones dadas.

 • CR5.1 Las antenas, mástiles, torretas, sistemas de sujeción, entre otros, de radiodifusión sonora y TV (terrenal y vía satélite), suministrados en varias piezas se montan y fijan siguiendo las instrucciones de montaje y en condiciones de seguridad.
 • CR5.2 Los elementos y equipos de las distintas instalaciones (sonorización, videoportería, telefonía entre otros), se colocan, fijan y conectan en las distintas ubicaciones (exterior, interior) en los lugares indicados, consiguiendo su sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.
 • CR5.3 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el procedimiento establecido.
 • CR5.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean según los requerimientos indicados de cada intervención.
 • CR5.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las intervenciones de montaje y fijación de elementos y equipos.

Contexto profesional

Medios de producción

Herramientas manuales para trabajos eléctricos (pelacables, insertadora de cables y crimpadora, entre otros). Herramientas manuales para trabajos mecánicos (alicates y destornilladores, entre otros). Equipos de seguridad y protección eléctrica (vestimenta, equipo de protección individual-calzado, cuerdas, arneses, guantes, y casco, entre otros).

Productos y resultados

Instalaciones de telecomunicaciones en edificios.

Información utilizada o generada:

Órdenes de trabajo. Manual de uso y prevención de riesgos. Instrucciones de montaje.

UNIDAD FORMATIVA 3

Denominación: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios.

Código: UF0540

Duración: 30 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 y RP6 en lo referido a la seguridad y prevención de riesgos para los técnicos y usuarios de las instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, así como en la gestión medioambiental.


CONTENIDOS

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

- El trabajo y la salud.

- Los riesgos profesionales.

- Factores de riesgo.

- Consecuencias y daños derivados del trabajo:

▫ Accidente de trabajo.

▫ Enfermedad profesional.

▫ Otras patologías derivadas del trabajo.

▫ Repercusiones económicas y de funcionamiento.

2. Riesgos generales y su prevención.

- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.

- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.

- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.

- Riesgos asociados al medio de trabajo:

▫ Exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.

▫ El fuego.

- Riesgos derivados de la carga de trabajo:

▫ La fatiga física.

▫ La fatiga mental.

▫ La insatisfacción laboral.

- La protección de la seguridad y salud de los trabajadores:

▫ La protección colectiva.

▫ La protección individual.

3. Actuación en emergencias y evacuación.

- Tipos de accidentes.

- Evaluación primaria del accidentado.

- Primeros auxilios.

- Socorrismo.

- Situaciones de emergencia.

- Planes de emergencia y evacuación.

- Información de apoyo para la actuación de emergencias.

4. Prevención y seguridad en el montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicación.

- Elementos de protección de las instalaciones.

- Identificación de riesgos y medidas de seguridad:

▫ Trabajos sin tensión. Cinco reglas de oro.

▫ Trabajo en altura.

▫ Trabajos en zonas húmedas.

▫ Trabajos en tensión.

▫ Trabajos en lugares con riesgos de explosión.

▫ Electricidad estática.

▫ Descargas eléctricas.

▫ Frecuencias eléctricas.

▫ Contactos eléctricos directos.

▫ Contactos eléctricos indirectos.


CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones de la manipulación de las instalaciones y equipos, contenidas en los planes de seguridad de las empresas del sector.

CE1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y equipos.

CE1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos asociados.

CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental derivados de las actuaciones con productos contaminantes.

CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras.

CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos de accidentes.

CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en materia de prevención y seguridad.

C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y protección medioambiental de la empresa.

 

CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados, incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de protección individual y colectiva.

CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales como:

- Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.

- Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.

- Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los procedimientos establecidos, en caso de emergencia.

CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.

C3: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto al montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones.

CE3.1 Identificar y evaluar los riesgos profesionales presentes en el montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones.

CE3.2 Identificar y relacionar los riesgos profesionales presentes en el montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones posibles en función del tipo de edificio o zona de trabajo.

CE3.3 Describir los efectos de la corriente eléctrica en el organismo.

CE3.4 Describir las normativas legales y prescripciones básicas de seguridad en los trabajos eléctricos.

CE3.5 Puntualizar las medidas preventivas y correctoras tendentes a evitar, disminuir o corregir los riesgos eléctricos.

CE3.6 Describir las características principales que deben tener los materiales y equipos eléctricos para evitar o disminuir riesgos eléctricos.

CE3.7 Describir los protocolos de actuación ante supuesto práctico de accidentes ocurridos en el montaje o reparación de una instalación electrotécnica o de telecomunicación en la aplicación de los primeros auxilios y en el traslado de accidentados. 

 

UNIDAD FORMATIVA 1

Denominación: Caracterización de los elementos y equipos básicos de instalaciones de telecomunicación en edificios.

Código: UF0541

Duración: 80 horas


CONTENIDOS

1. Tipos de instalaciones de telecomunicaciones.

- Instalaciones de captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión.

- Instalaciones de señales de telefonía y redes locales.

- Instalaciones de distribución de señales de telecomunicaciones por cable.

- Instalaciones de megafonía y sonorización.

- Instalaciones de sistemas de portería electrónica, sistemas de videoportería o sistemas de control de accesos.

2. Instalaciones de captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión.

- Identificación de los tipos de canalizaciones, conductores, armarios, cajas racks y complementos auxiliares utilizados en las instalaciones de captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión.

- Clasificación de los elementos de captación (antenas de FM, de UHF, satélite) según su utilización, ubicación y forma.

- Identificación de los elementos de cabecera, (amplificadores, mezcladores, filtros, etc), y distribución (repartidores, derivadores, PAU).

- Localización de la ubicación de los elementos de cabecera, (amplificadores, mezcladores, filtros, etc), y distribución (repartidores, derivadores, PAU).

3. Instalaciones de telefonía y redes locales.

- Identificación de los distintos tipos de canalizaciones, conductores, armarios, cajas y complementos auxiliares según su uso y localización.

- Clasificación de los elementos de distribución (regletas de interconexión, regletas de distribución, PAU, BAT, centralitas) según su ubicación.

- Identificación de los elementos de la red de alimentación (regletas, conductores, cajas de conexión, entre otros) según su utilización y ubicación.

4. Instalaciones de señales distribuidas por cable.

- Identificación de los conductores utilizados en la distribución de las señales de cable (fibra óptica, coaxiales, multipar).

- Localización de la ubicación de los dispositivos y cajas (RITI, registro principal) de entrada de la señal de cable.

- Identificación de los tubos y registros para la distribución de la señal de cable en el edificio.

5. Instalaciones de megafonía y sonorización.

- Localización de los elementos (fuentes musicales, micrófonos, altavoces, amplificadores, entre otros) que forman parte de una instalación megafonía y sonorización.

- Diferenciar los distintos tipos de canalizaciones, conductores, cajas y complementos auxiliares según su uso y localización.

- Ensamblado de terminales en las instalaciones de megafonía y sonorización según su utilización en los diferentes equipos.

- Mecanizado y colocación de cajas.

- Acabado y colocación de tapas y embellecedores.

6. Instalaciones de sistemas de sistemas de control de accesos.

- Clasificación e identificación de los elementos (placa de calle, terminales de usuario, fuente de alimentación, abrepuertas) que forman parte de una instalación de control de accesos.

- Preparación y ensamblado de los elementos que constituyen las instalaciones de control de accesos (placas de calle, telefonillos, cámaras, entre otros).

- Localización de la ubicación de los elementos que constituyen las instalaciones de control de accesos.

- Diferenciar los distintos tipos de canalizaciones, conductores, cajas y complementos auxiliares según su uso y localización.

- Mecanizado y colocación de cajas.

- Fijación y montaje de equipos y elementos (placas de calle, telefonillos, fuentes de alimentación, abrepuertas, entre otros).

- Acabado y colocación de tapas y embellecedores.


CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C1: Reconocer los distintos tipos de instalaciones de telecomunicaciones, diferenciándolas según los elementos que las constituyen, sus características básicas y su funcionalidad.

CE1.1 Identificar los elementos [canalizaciones, cableados, antenas, armarios (racks) y cajas, entre otros] de una instalación de telecomunicaciones de un edificio a partir de catálogos y/o elementos reales.

CE1.2 Clasificar las canalizaciones (canales, bandejas, tubos, entre otros), asociándolos con su aplicación típica.

CE1.3 Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros) indicando su aplicación en las distintas instalaciones.

CE1.4 Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, cajas de superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su aplicación.

C2: Identificar los distintos tipos de elementos auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, mástiles, torretas, BAT, regleteros entre otros) y herramientas que se utilizan en las instalaciones de telecomunicaciones.

CE2.1 Identificar, el tipo de fijación (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y equipos relacionándolo con el elemento a sujetar.

CE2.2 Clasificar las canalizaciones (canales, bandejas, tubos, entre otros), según sus características, y su utilización.

CE2.3 Manipular y utilizar de forma adecuada los conductores (cable coaxial, fibra óptica, unipolares, multipolares, par de cobre entre otros) de acuerdo a sus características, según la topología de las instalaciones.

CE2.4 Preparar y utilizar de forma adecuada conductores (par de cobre, fibra óptica, multihilo, entre otros) y terminales (CEI, F, RJ11, RJ45, entre otros) de acuerdo a sus características, según la topología de las instalaciones y el sistema de conexionado.

CE2.5 Diferenciar las diferentes cajas (registros, armarios, racks, de superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su aplicación.

CE2.6 Identificar las herramientas que se debe utilizar para el montaje de los distintos elementos auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores y cajas entre otros) de la instalación.

CE2.7 Reconocer las normas de seguridad que se deben aplicar en el montaje de los distintos elementos auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, mástiles, torretas, regleteros, entre otros) de la instalación.

C3: Identificar los distintos tipos de elementos (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, micrófonos, altavoces, amplificadores, entre otros) y las herramientas que se utilizan en una instalación de megafonía y sonorización.

CE3.1 Relacionar, el tipo de canalización (canales, bandejas, tubos, entre otros) y cajas (registros, de superficie, de empotrar, entre otros) con el sistema de fijación (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros). 

CE3.2 Identificar las herramientas que se debe utilizar para el montaje de los distintos elementos auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores y cajas entre otros) de la instalación.

CE3.3 En el montaje de una instalación de megafonía y sonorización:

- Ensamblar terminales y conductores.

- Identificar el cableado en función de su utilización.

- Colocar y fijar los equipos o elementos (micrófonos, altavoces, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.

- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.

CE3.4 Reconocer las normas de seguridad que se deben aplicar en el montaje de los distintos elementos auxiliares de la instalación.

C4: Reconocer los distintos tipos de elementos (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, placas de calle, telefonillos, abrepuertas, entre otros) y herramientas que se utilizan en las instalaciones o sistemas de control de accesos.

CE4.1 Identificar, el tipo de fijación (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y equipos relacionándolo con el elemento a sujetar.

CE4.2 Clasificar las canalizaciones (canales, bandejas, tubos, entre otros) y cajas (registros, de superficie, de empotrar, entre otros), según su utilización.

CE4.3 Identificar las herramientas que se debe utilizar para el montaje de los distintos elementos auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores y cajas entre otros) de la instalación.

CE4.4 En el montaje de una instalación de video portería en un edificio:

- Ensamblar los elementos que consten de varias piezas.

- Identificar el cableado en función de su etiquetado.

- Colocar y fijar los equipos o elementos (porteros, videoporteros, telefonillos, entre otros) en su lugar de ubicación.

- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.

CE4.5 Reconocer las normas de seguridad que se deben aplicar en el montaje de los distintos elementos auxiliares (fijaciones, canalizaciones, conductores, cajas, entre otros) de la instalación.

UNIDAD FORMATIVA 2

Denominación: Montaje de elementos y equipos en las instalaciones de telecomunicación en edificios.

Código: UF0542

Duración: 70 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3, RP4 y RP5 respecto al montaje de las instalaciones de telecomunicación.


CONTENIDOS

1. Preparación de canalizaciones.

- Identificación en catálogos de los tipos de canalizaciones eléctricas (tubos rígidos, tubos flexibles, canaletas, bandejas, soportes).

- Características de las canalizaciones.

- Componentes y elementos auxiliares usados en las canalizaciones eléctricas.

- Preparación y mecanizado de las canalizaciones:

▫ Estimación y elección del material.

▫ Elección de las herramientas necesarias.

- Utilización de las técnicas de montaje de canalizaciones:

▫ Ubicación: Pared, techo, suelo.

▫ Accesorios y elementos de unión.

2. Conductores en instalaciones de telecomunicaciones.

- Identificación en catálogos de los diferentes tipos de conductores (cable coaxial, cable de pares, conductores de fibra óptica).

- Características de los conductores empleados en las instalaciones de intercomunicación.

- Utilización de equipos y aplicación de las normas de seguridad en el tendido de conductores.

- Identificación y etiquetado de conductores.

3. Colocación de fijaciones en las instalaciones de telecomunicaciones.

- Identificación en catálogos de los tipos de fijaciones (soportes, estructuras, tornillería, grapas, abrazaderas, fijaciones químicas) utilizadas en las instalaciones de telecomunicaciones.

- Características de las fijaciones.

- Aplicación de las técnicas de montaje de las fijaciones.

4. Montaje de canalizaciones y tendido de conductores.

- Técnicas de montaje de canalizaciones:

▫ Ubicación: Pared, techo, suelo.

▫ Accesorios y elementos de unión.

- Comprobación de la correcta ubicación, dimensionado y fijación de las canalizaciones.

- Identificación de tubos y canalizaciones para la posterior canalización de los conductores.

- Técnicas de introducción y sujeción de la guía pasacable.

- Técnicas de tendido de conductores.

- Etiquetado de conductores.

5. Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación.

- Interpretación de la documentación de los diferentes equipos y recomendaciones de instalación y fijación.

- Técnicas de fijación de los elementos y equipos de las instalaciones de telecomunicación:

▫ Preparación de huecos, mecanizados y montaje de cajas y armarios.

▫ Acabado y colocación de tapas y embellecedores.

- Ensamblado de los equipos constituidos por pequeñas piezas.

- Utilización de los materiales y accesorios empleados en la fijación de los equipos de telecomunicaciones.

6. Instalación y montaje de antenas.

- Identificación de los materiales y accesorios necesarios para el montaje de una antena.

- Ensamblado de los elementos que constituyen la antena.

- Establecimiento del emplazamiento de la antena.

- Montado de la antena: radio, televisión terrestre, parabólicas:

▫ Fijación e instalación provisional.

▫ Orientación.

- Utilización de los medios y equipos de seguridad para trabajos en altura.


 CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C1: Instalar canalizaciones, soportes y armarios en una instalación de telecomunicaciones, bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.

CE1.1 Describir las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos, entre otros, indicando las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación.

CE1.2 Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones.

CE1.3 Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones, equipos y elementos de las instalaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras.).

CE1.4 Describir las fases típicas de montaje de un «rack».

CE1.5 En el montaje de una instalación de telecomunicaciones en un edificio:

- Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos aplicados.

- Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación.

- Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas.

- Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones.

- Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas.

- Montar los armarios (racks).

- Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de fijación de los elementos bajo normas de seguridad.

- Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada fijación mecánica.

- Aplicar las normas de seguridad.

C2: Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones de un edificio bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.

CE2.1 Describir los conductores empleados en las distintas instalaciones de telecomunicaciones (cables de pares, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).

CE2.2 Enumerar los tipos de guías pasacables mas habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables a la guía.

CE2.3 En el tendido de cables a través de tubo, convenientemente caracterizado:

- Identificar el tubo y sus extremos.

- Introducir la guía pasacables en el tubo.

- Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.

- Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe.

- Cortar el cable dejando una «coca» en cada extremo.

- Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido.

- Aplicar las normas de seguridad.

C3: Instalar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

CE3.1 En el montaje de una instalación de recepción y distribución de radio y televisión en un edificio:

- Ensamblar los elementos que consten de varias piezas.

- Identificar el cableado en función de su etiquetado.

- Colocar y fijar los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.

- Conexionar el cableado con los equipos y elementos.

- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.

 - Aplicar las normas de seguridad.

CE3.2 En el montaje de una instalación de telefonía en un edificio:

- Ensamblar los elementos que consten de varias piezas.

- Identificar el cableado en función de su etiquetado.

- Colocar y fijar los equipos o elementos (centralitas, tomas de usuario, entre otros) en su lugar de ubicación.

- Conexionar el cableado con los equipos y elementos.

- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.

 - Aplicar las normas de seguridad.

 

C1: Instalar canalizaciones, soportes y armarios en una instalación de telecomunicaciones, bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.

CE1.1 Describir las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos, entre otros, indicando las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación.

CE1.2 Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones.

CE1.3 Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones, equipos y elementos de las instalaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras.).

CE1.4 Describir las fases típicas de montaje de un «rack».

CE1.5 En el montaje de una instalación de telecomunicaciones en un edificio:

- Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos aplicados.

- Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación.

- Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas.

- Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones.

- Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas.

- Montar los armarios (racks).

- Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de fijación de los elementos bajo normas de seguridad.

- Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada fijación mecánica.

- Aplicar las normas de seguridad.

 

C2: Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones de un edificio bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.

CE2.1 Describir los conductores empleados en las distintas instalaciones de telecomunicaciones (cables de pares, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).

CE2.2 Enumerar los tipos de guías pasacables mas habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables a la guía.

CE2.3 En el tendido de cables a través de tubo, convenientemente caracterizado:

- Identificar el tubo y sus extremos.

- Introducir la guía pasacables en el tubo.

- Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.

- Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe.

- Cortar el cable dejando una «coca» en cada extremo.

- Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido.

- Aplicar las normas de seguridad.


 

 

C3: Instalar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

CE3.1 En el montaje de una instalación de recepción y distribución de radio y televisión en un edificio:

- Ensamblar los elementos que consten de varias piezas.

- Identificar el cableado en función de su etiquetado.

- Colocar y fijar los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.

- Conexionar el cableado con los equipos y elementos.

- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.

 - Aplicar las normas de seguridad.

CE3.2 En el montaje de una instalación de telefonía en un edificio:

- Ensamblar los elementos que consten de varias piezas.

- Identificar el cableado en función de su etiquetado.

- Colocar y fijar los equipos o elementos (centralitas, tomas de usuario, entre otros) en su lugar de ubicación.

- Conexionar el cableado con los equipos y elementos.

- Colocar los embellecedores o tapas si es necesario.

 - Aplicar las normas de seguridad.


 

A continuación, la planificación de las clases diarias a realizar por los alumnos con el objetivo de completar la unidad formativa UF0542.

16/3/2020

El siguiente vídeo, aunque es algo antiguo y por tanto no cumple la normativa vigente, sigue siendo el mejor para hacerse una buena idea de lo que es una Infraestructura Común de Telecomunicación (ICT).

El siguiente vídeo constituye un resumen breve e interesante de lo que es una ICT, en este caso con RITU (RITI+RITS unidos en un sólo armario).

18/3/2020 - RTV

23/3/2020 - UTP

25/3/2020 - FO

30/3/2020 - RITS, RITI, RTR: elementos que deben contener

 • RITS: cabecera RTV, con amplificadores monocanales o de banda ancha.
 • RITI: panel UTP conectores RJ45 hembra, panel CBA conectores F hembra, panel FO conectores SC/APC hembra. 
 • RTR: panel UTP conectores RJ45 hembra con acometida y tomas estancias, PAU-Repartidor RTV, PAU-Repartidor CBA, PAU FO (2 conectores SC/APC hembra).

01/04/2020 - Legislación ICT2

06/04/2020 - Catálogos y fabricantes para ICTs

20/04/2020

Entrega y corrección de todas las actividades solicitadas <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

22/04/2020

Dudas y consultas al profesor antes del examen 

27/04/2020

Prueba final, 1ª convocatoria

04/05/2020

Dudas y consultas al profesor antes del examen de recuperación

06/05/2020

Prueba final, 2ª convocatoria

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO

A1: realizar el esquema de canalización de una ICT.

A2: realizar los 4 esquemas de red de una ICT: RTV, UTP, CBA y FO.

A3: realizar 3 esquemas detallados con los elementos que se montan en el RITI, en el RITS y en el RTR.

Cada esquema se entregará en una hoja tamaño A4, hecha con ordenador o a mano alzada. Se enviará al profesor por correo electrónico, en cualquier formato habitual (pdf, jpg, hoja de cálculo, documento de texto, presentación). Fecha límite de entrega: 20/4/2020.

 

En este apartado dedicado a teoría, incluimos un resumen de todo lo visto en clase sobre las infraestructuras comunes de telecomunicación. Comenzaremos con una ayuda para la resolución de las actividades. Después, y en función de las dudas que vayan surgiendo, añadiremos otros conceptos importantes.

 

Ayuda para la resolución de las actividades

A1: realizar el esquema de canalización de una ICT.

La actividad A1 consiste en dibujar el esquema de canalización (tubos vacíos) de una Infraestructura Común de Telecomunicación.

Si tenéis dudas, podéis consultar un resumen de la legislación vigente.
 
 
Os recuerdo en un ejemplo lo que vimos en clase, para que lo paséis a limpio completando los registros, el número y tipo de tubos que se emplean en cada tramo:
 
Planta Cubierta       Antenas (Radio FM, TV terrestre, Parabólica 1, Parabólica 2)
---------------------------------------------------------------------------
Planta Bajo Cubierta                RITS
---------------------------------------------------------------------------
Planta 3        tomas    RTR         RS            RTR      tomas
---------------------------------------------------------------------------
Planta 2        tomas    RTR         RS            RTR       tomas               
---------------------------------------------------------------------------
Planta 1        tomas    RTR         RS            RTR       tomas
---------------------------------------------------------------------------
Planta Baja      ARQ                  RITI
 
Canalización externa (C.EXT.) y canalización de enlace inferior (CEI)
De la arqueta salen 4 tubos de 63mm de diámetro hasta el RITI
 
Canalización Principal (CP)
Del RITI al RITS suelen ir 5 tubos de 50mm de diámetro, pasando por todos los Registros Secundarios de planta.
 
Canalización Secundaria (CS)  
A los RTR siempre van 3 tubos de 25mm de diámetro, partiendo del RITI o de los RS (Registro Secundario)
 
Canalización Interior de Usuario (CIU)
A las tomas siempre van tubos de 20mm de diámetro, partiendo en estrella desde el RTR (Registro de Terminación de Red)
 
Canalización de Enlace Superior (CES)
Del RITS salen 2 tubos de 40mm de diámetro hasta la cubierta, donde se coloca una caja exterior estanca de empalmes. Desde allí, cables vistos hacia las antenas.
 
ANTENAS en la cubierta
 • Una antena omnidireccional (redonda) para radio FM
 • Una antena tipo array (de palitos) para TV terrestre (TDT, televisión digital terrestre)
 • Posibilidad de instalar dos antenas parabólicas (a los satélites Astra e Hispasat, por ejemplo)

 

A2: realizar los 4 esquemas de red de una ICT: RTV, UTP, CBA y FO.

La actividad A2 consiste en dibujar los esquemas de las 4 redes existentes en una Infraestructura Común de Telecomunicación. Son los cables y componentes que hay que instalar en las canalizaciones especificadas en el apartado anterior (A1).

Red RTV: se usan componentes y cable coaxial para frecuencias de 0 a 2 GHz.

 • Se dibujan todas las antenas en la cubierta
 • En el RITS se dibuja la cabecera de RTV con amplificadores monocanales. A la salida se pone un doble mezclador ICT, con 3 entradas (TDT, SAT1, SAT2) y 2 salidas (TDT+SAT1, TDT+SAT2). Salen dos cables coaxiales (A y H) hacia las viviendas.
 • En los RS se ponen los derivadores de televisión (2D20, 2D16, 2D16, 2D12). Se ponen 2 de cada tipo ya que hay dos redes de distribución (A y H).
 • En el RTR se pone el PAU (Punto de Acceso al Usuario) de RTV, que es un repartidor con 2 entradas (A y H) y 4 salidas: PAU-4R.

Red UTP: se usan conectores RJ45 y cable UTP Cat6.

 • En el RITI, se pone un panel de 24 puertos RJ45 hembra.
 • En estrella, del RITI a cada RTR, un cable UTP Cat6
 • En el RTR, se pone un panel de 24 puertos RJ45 hembra.

Red CBA: se usan componentes y cable coaxial para frecuencias de 0 a 1 GHz.

 • En el RITI, se pone un panel de 24 conectores F hembra.
 • En estrella, del RITI a cada RTR, un cable coaxial de 0-1GHz
 • En el RTR, se pone el PAU (Punto de Acceso al Usuario) de CBA, que es un repartidor con 1 entrada y 2 salidas: PAU-2R.

Red FO: se usan conectores SC/APC y cable FO con dos fibras ópticas.

 • En el RITI, se pone un panel de 24 conectores SC/APC hembra.
 • En estrella, del RITI a cada RTR, un cable FO con 2 fibras ópticas
 • En el RTR, se pone el PAU (Punto de Acceso al Usuario) de FO, que es una roseta con dos conectores SC/APC hembra.

 

A3: realizar 3 esquemas detallados con los elementos que se montan en el RITI, en el RITS y en el RTR.

La actividad A3 consiste en dibujar los elementos que se montan en el RITS, el RITI y el RTR.


RITS (Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior): de dimensiones 100x200x50cm, en la parte superior del edificio

 • En el RITS se dibuja la cabecera de RTV con amplificadores monocanales. A la salida se pone un doble mezclador ICT, con 3 entradas (TDT, SAT1, SAT2) y 2 salidas (TDT+SAT1, TDT+SAT2). Salen dos cables coaxiales (A y H) hacia las viviendas.

RITI (Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior): de dimensiones 100x200x50cm, en la parte inferior del edificio

 • En el RITI, se pone un panel de 24 puertos RJ45 hembra.
 • En el RITI, se pone un panel de 24 conectores F hembra.
 • En el RITI, se pone un panel de 24 conectores SC/APC hembra.

RTR (Registro de Terminación de Red): de dimensiones 60x50x8cm, va montado tras la puerta de la vivienda, habitualmente cerca del cuadro eléctrico.

 • En el RTR se pone el PAU (Punto de Acceso al Usuario) de RTV, que es un repartidor con 2 entradas (A y H) y 4 salidas: PAU-4R.
 • En el RTR, se pone un panel de 24 puertos RJ45 hembra.
 • En el RTR, se pone el PAU (Punto de Acceso al Usuario) de CBA, que es un repartidor con 1 entrada y 2 salidas: PAU-2R.
 • En el RTR, se pone el PAU (Punto de Acceso al Usuario) de FO, que es una roseta con dos conectores SC/APC hembra.
 • Se ponen dos enchufes de 230V.
 • Se deja espacio para los equipos del operador (router, switch, etc.).

 

 

Entrega actividades A1, A2 y A3

Fecha límite: 20/04/2020

La nota de las actividades supondrá un 30% de la nota final.

 

Prueba final, 1ª convocatoria

Fecha: 27/04/2020

Duración: 2h, de 16h a 18h.

TIEMPO MÁXIMO DISPONIBLE PARA CADA PARTE: 1h

La nota del examen supondrá un 70% de la nota final.

El examen consta de dos partes, ambas son obligatorias para obtener la titulación:

16h. Iniciar examen UF0541 Caracterización ICTs

TIEMPO MÁXIMO DISPONIBLE: 1h.

 

17h. Iniciar examen UF0542 Montaje ICTs

  TIEMPO MÁXIMO DISPONIBLE: 1h.

 

Prueba final, 2ª convocatoria (en caso necesario)

Fecha: 6/05/2020

Duración: 1h

La nota del examen supondrá un 70% de la nota final.

El examen de recuperación sólo cubre una unidad formativa:

16h. Iniciar examen UF0542 Montaje ICTs

  TIEMPO MÁXIMO DISPONIBLE: 1h.